Kesihatan Awam, Persekitaran dan Perkhidmatan MajlisKesihatan Awam, Persekitaran dan Perkhidmatan Majlis

Pengerusi: cr. Joseph Nyalau ak Jelani

Tim.: Cr. Bakar bin Suut

Ahli-ahli:

1. Cr. Awg. Saperi bin Awg. Lee

2. Cr. Man bin Mok

3. Cr. Sarkawi bin Suhaili

4. Cr. Hj. Mutalib Bin Julaihi

5. Cr. Chin Vui Khun

6. Cr. Hason bin Rabin

7. Cr. Liu Ted Kong

8. Cr. Bujang Bin Dillah

9. cr. Joharie bin Leman

10. Cr. Daily ak Joseph

11. Cr. Nancy@ Freda ak John

12. Cr. Grunsin ak Luyoh

13. Cr. Jamil bin Harbi